ASAN Anna Wider-Basiura, Joanna Klich   Spółka CywilnaAsan | Zakres usług

Zakres usług

Posiadamy szeroką ofertę dla każdego typu prowadzonej działalności. Zapewniamy pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy.

W zakres naszych kompetencji wchodzą m.in.:

I. KSIĘGI HANDLOWE:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych na podstawie dokumentów źródłowych zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • kontrola dokumentów firmy pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia, a także sporządzanie bieżących planów amortyzacji,
 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji podatku dochodowego oraz zaliczek zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym,
 • sporządzanie rejestrów VAT i deklaracji miesięcznych VAT-7 / kwartalnych VAT-7K oraz VAT-UE zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie innych stosownych deklaracji związanych z obowiązkiem wnoszenia opłaty skarbowej podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC),
 • okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP,
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocniczych w zarządzaniu firmą dla potrzeb Zarządu,
 • sporządzanie rocznego bilansu i rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową,
 • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • analiza zdarzeń gospodarczych pod względem dochodu i podatków oraz doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa,
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych,
 • reprezentacja Klienta przed Urzędami,
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej.

II. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych na podstawie dokumentów źródłowych zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • kontrola dokumentów firmy pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia, a także sporządzanie bieżących planów amortyzacji,
 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji podatku dochodowego oraz zaliczek zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym,
 • sporządzanie rejestrów VAT i deklaracji miesięcznych VAT-7 / kwartalnych VAT-7K oraz VAT-UE zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie innych stosownych deklaracji związanych z obowiązkiem wnoszenia opłaty skarbowej podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC),
 • okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP,
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocniczych w zarządzaniu firmą dla potrzeb Zarządu,
 • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • analiza zdarzeń gospodarczych pod względem dochodu i podatków oraz doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa,
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych,
 • reprezentacja Klienta przed Urzędami,
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej.

III. RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY, KARTA PODATKOWA:

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • miesięczne naliczanie podatku,
 • sporządzanie rejestrów VAT i deklaracji miesięcznych VAT-7 / kwartalnych VAT-7K oraz VAT-UE zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • analiza zdarzeń gospodarczych pod względem dochodu i podatków oraz doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa,
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych,
 • reprezentacja Klienta przed Urzędami,
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej.

IV. KADRY I PŁACE:

 • przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników (umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS, świadectwa pracy),
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników (akt osobowych),
 • sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, wyliczanie zasiłków chorobowych,
 • obsługa umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy-zlecenia),
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę,
 • obsługa programu Płatnik – obliczanie składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przekazywanie ich do ZUS,
 • sporządzanie rocznych kartotek zarobkowych pracowników,
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R o pobranych i odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych.

Pośredniczymy także w zakresie usług BHP i P.POŻ oraz we wdrażaniu systemu HACCP.